• Büyük OSB Mahallesi Dilaver Balbay Bulvarı No: 4/3 Korgun/ÇANKIRI

Elektrik Birimi - Çankırı Korgun OSB

Bölge Müdürlüğümüz Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan 08.07.2008 tarih ve ED-OSB/1667-6/1212 Lisans No ile OSB Elektrik Dağıtım Lisansı almış olup; bu lisans gereği olarak onaylı sınırlarımız dâhilinde, OSB elektrik dağıtım faaliyeti ve bununla ilgili diğer hizmetlerin yerine getirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Öncelikli hedefimiz tüm  katılımcılarımıza ayrım yapmaksızın eşit koşullarda kesintisiz, kaliteli ve ucuz elektrik enerjisini sunmaktır.

Organize Sanayi Bölgesi olarak verdiğimiz hizmette EPDK, TEİAŞ, EPİAŞ ve TEDAŞ hükümlerine uymak ve bu kuruluşların yürürlükte olan ve ileride çıkaracakları kanun ve ilgili mevzuat hükümlere uymak zorundayız. Yürüttüğümüz elektrik enerjisi dağıtım faaliyetinde aşağıdaki işleri yapmaktayız.     

* Onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına elektrik enerjisi temin etmek,     

* Dağıtım tesislerinin gerekli yenileme ve genişleme yatırımları ile işletme ve bakımını yapmak,     

* Elektrik enerjisinin; verimli, kaliteli, kesintisiz ve güvenilir olarak katılımcılarına sunumu ile ilgili her türlü önlemi almak,     

* Ölçü devrelerinin kontrolü ve sayaç endekslerin okunması ile tahakkuk ve tahsilât yapmak,     

* Katılımcılarına, eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin bağlantı ve sistem kullanım hizmetlerinden oluşan dağıtım hizmetlerini sunmak ve katılımcılarının OSB dağıtım sistemine bağlantı ve sistem kullanım taleplerini, sisteme erişim hakkını gözeterek karşılamak,     

 * OSB onaylı sınırları içerisinde bulunan ve başka bir tedarikçiden elektrik enerjisi ve/veya kapasite tedarik edemeyen serbest tüketici olan katılımcılarına elektrik enerjisi temin etmek,   
  
* Katılımcıları açısından; verimli, istikrarlı ve ekonomik bir sistemin oluşturulması ve korunması için, elektrik enerjisi üretimi, dağıtımı ve diğer hizmetler için uygun alt yapıyı sağlamak,   
  
* Bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları ile Yan Hizmetler Yönetmeliği çerçevesinde gerekli yan hizmetleri ekonomik ve güvenilir olarak sağlamak,     

* OSB dağıtım bölgesindeki katılımcılarının ve diğer tedarikçilerden elektrik enerjisi ve/veya kapasite temin eden serbest tüketicilere ait kayıtları tutmak, puant taleplerini kaydetmek, sayaç kayıtlarını izlemek ve 3.11.2004 tarihli ve 25632 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasa Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesindeki gerekli bilgi ve belgeleri; ilgili mevzuatın gerektirdiği formatta Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine vermek,     

* Katılımcılarına standart sözleşme sunmak,     

* Serbest tüketici hakkını kazanmış katılımcılarının tedarikçilerini değiştirmek istemeleri durumunda gerekli yardım, hizmet ve bilgileri sağlamak ve serbest tüketici hakkını kazanmış katılımcıları herhangi bir tedarikçiye yönlendirmemek, 4.9.2002 tarihli ve 24866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği çerçevesinde yıllık tüketimleri serbest tüketici limitini geçen katılımcılarına, bu durumla ilgili olarak bildirimde bulunmak,
   
  
* Lisans kapsamındaki faaliyetlerin sürdürülmesini engelleyen veya aksatan olayları, bu olayların lisans kapsamındaki faaliyetler üzerindeki etkilerini, bu etkileri azaltmak veya ortadan kaldırmak için alınan önlemleri ve etkilerin hangi koşullarda ve sürede tamamen giderilebileceğini, olayın ortaya çıkmasından itibaren yedi iş günü içerisinde yazılı olarak Kuruma bildirmek,     

* Tesislerini, yasal defter ve kayıtlarını ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde denetime hazır bulundurmak, talep edildiğinde denetime açmak ve Kurumun faaliyetlerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve belgeyi Kuruma zamanında vermek,     

* OSB dağıtım sistemine bağlantı ve sistem kullanımı hakkındaki olumsuz görüş gerekçelerinin Kurum tarafından yapılan veya yaptırılan inceleme sonucunda, objektif teknik kriterlere dayanmaması nedeniyle Kurul tarafından uygun görülmemesi halinde, bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmalarını imzalamak,     

* Serbest tüketici sıfatıyla temin ettiği elektrik enerjisini katılımcılarının kullanımına sunmak ve buna ilişkin diğer hizmetleri yürütmek,     

* Elektrik enerjisi ve/veya kapasite teminini en ekonomik kaynaktan sağlayabilmek,     

* Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine ilişkin Yönetmelikte belirlendiği şekilde, onaylı sınırları içerisinde yıllık olarak uygulanacak OSB Dağıtım Bedeli önerisini her yıl Ekim ayı sonuna kadar hazırlayarak EPDK onayına sunmak,     

* OSB, dağıtım bedelini tüm katılımcılarına eşit taraflar arasında ayırım gözetmeksizin uygulamak,

Bölge Müdürlüğü elektrik birimimiz, 1 elektrik teknikerinden oluşmaktadır. Ayrıca danışmanlık hizmeti alarak hizmet kalitemizi ve hızımız arttırmış bulunmaktayız.